کنکور هیجان استرس

من روز شنبه کنکور دارم شمارو به خدا به جان هر کسی که دوس دارین قسم میدم بچه ها تورو خدا دعا کنید برام استرس تمام وجودموگرفته همتونو قسم میدم دعام کنید د

/ 7 نظر / 48 بازدید
دوست جون

و علیکم السلــــــــــــــــــــــــــــــــــآم خواهر آیدا..... استرس برا چی عزیزم؟؟؟ فوقش قبول نمیشی دباره میخونی؟؟؟هان!!!!! ما رفتیم دانشگاه فارغ از تحصیلم شدیم دلت بسوزهههههههههههه[چشمک][نیشخند] . . برو که شکستش بدیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[تایید][دست]

اوا

سلام عزیزم ان شا الله قبول می شی به خدا توکل کن[لبخند]

آدمک

•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`*

آدمک

•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`*

آدمک

•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`*

آدمک

•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ([گل]آدمک[گل])ܜܔܔܢܜ •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`* OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoO •*´`*•..•*´`*•..•*´`*•………..•*´`*•..•*´`*•..•*´`*•*´`*•..•*´`*

دوست جون

تست روانشناسی بدو بیا البته اول برو کنکورتو بده بعد بیا[لبخند]